Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Frisbee sør som er en del av Andreassen-Invest-As,
Post@frisbeesor.no,
+47 934 45 407,
Organisasjonsnummer 931 088 351, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren eller firma som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Prisene justeres ved jevne mellomrom og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp. Justerte priser kan skje som følge av f. eks. endrede priser fra leverandører eller valutaendringer.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Frisbeesor.no side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken, kan Firsbee Sør ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. For eksempel dersom det har forekommet trykkfeil av vesentlig størrelse i annonser, nettbutikken og/eller andre steder, kan frisbeesor.no ensidig heve kjøpet. Vesentlig størrelse defineres som større enn 20% av normal utsalgspris.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 150 + frakt tur / retur av gjeldene ordre, dette for å dekke våre utlegg.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

6. Levering og henting

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på frisbeesor.no må anses som veiledende. Leveringstiden er oppgitt i antall virkedager. Leveringstid og fraktkostnader varierer avhengig av leveringsmåte og størrelse og vekt på produktene. Du kan til enhver tid se gjeldende leveringsmåter i siste steg i kjøpsprosessen.

Når en eller flere produkter på din ordre ikke finnes på lager, prøver vi så raskt som mulig, via e-post eller Facebook, å gi deg informasjon om når din ordre kan leveres. I tilfelle en vare må bestilles fra leverandør vil leveringstiden være noe lengre. Bestillingsvarer er som hovedregel oppgitt på produktsiden.

Hente på lager

Dersom du vil hente ordren din på vår butikk i Konsmo, kan du velge dette som leveringsalternativ. Butikken har faste åpningstider som per nå er mandager fra 18:00 til 20:00, sjekk gjerne vår Facebook side for oppdaterte åpningstider eller ta kontakt på Messanger eller send en mail til post@frisbeesor.no 

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre kjøpet. Angrefristen er 14 dager etter at du mottar leveransen. Angrefristskjema og informasjon om angrerettsloven er gitt med en lenke i ordrebekreftelsen ved bestilling. Ta kontakt med oss på Facebook eller post@frisbeesor.no om du ønsker å benytte angreretten.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker produktet på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens egenskaper og funksjon, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende den påførte verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales. Et eksempel på verdireduksjon er bruksmerker på produktet.

Alle produkter skal leveres tilbake innen rimelig tid ved bruk av angreretten. Du bærer kostnaden og har risikoen for transporten av varen tilbake til oss.

Vi er forpliktet til å betale tilbake det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis du har valgt et dyrere fraktalternativ utover hva som er nødvendig for å frakte varen, vil kun det billigste fraktalternativet bli tilbakebetalt.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 7 dager etter at vi har mottatt returen fra deg. Den vil skje gjennom den betalingsmetoden kunden brukte ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling av brukt betalingsmetode.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Endring i vilkårene


Frisbee sør forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.
 
Force majeur
Er Frisbee sør forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Sune Sport AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.
 
Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler.
 
Forbehold
Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bildene brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

13. Produkter og farger

Produktbildene er kun illustrasjonsbilder og kan avvike fra det fysiske produktet. Dersom ikke eget bilde av variant og nr er oppgitt. Trykk eller stamp, på diskene varierer fra disk til disk. Det er ikke gitt at du får samme farge på trykk som produktbildet viser.

Fargealternativene vi har lagt opp til i nettbutikken er veiledende, og variasjon kan forekomme. Vi gjør vårt beste for at fargevalg i nettbutikken er så likt som mulig sammenlignet med fysisk produkt. Derfor tar vi ofte bilder av varen og knytter dette mot en variant som er unik

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.